منوی اصلی

نقش صنایع دستی در مبادلات فرهنگی

صنایع دستی و صنعت گردشگری بر یکدیگر اثر متقابل داشته و می توانند موجبات رشد و توسعه یکدیگر را فراهم کنند.

صنایع دستی یکی از مظاهر فرهنگی و هنری به شمار می رود و نظر به اینکه هر فرآورده دستی بازگوکننده ویژگی های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی کشور و محل تولید آن است، می تواند هم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و شمار هم دلیل جلب و جذب گردشگران به شمار آید.امروزه دیگر تنها آثار تاریخی وسیله جذب گردشگر به ممالک در حال توسعه که بیشتر دارای تمدنی کهن هستند، نیست بلکه همراه آن صنایع دستی با طرح ها و اصالت های ویژه مطرح بوده و می تواند مکمل دیدنی های تاریخی هر کشوری باشد، تا آنجا که در برخی از کشورها که مه...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر