منوی اصلی

گردشگری، شبکه شهرهای خلاق و فرصت مشهد 2017

ظرفیت های گسترده ای در #مشهد نهفته است که تا کنون در حد واقعی خود معرفی نشده است.

شهرها در روند رشد و توسعه با توجه به مقتضیات زمانی خود شکل می یابند. توسعه شهری فرآیندی تدریجی و تکاملی است. اطلاعات، کالای عصر حاضر و خلاقیت به عنوان بستر توسعه در ذات خود دارای عناصری چون ابتکار، ظرفیت بازسازی قواعد، نگاه متفاوت به مشکلات و طراحی سناریوهای جدید برای آینده و راه حل های محتمل می باشد.پیدایش "شبکه شهرهای خلاق" یکی از پروژه های یونسکو (سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد) به منظور همکاری و ماموریت مشترک برای توسعه متنوع فرهنگی و پایداری شهری است. بر این اساس می بایست از نوآو...
Read more travel news
از دنیای سفر" بیشتر بخوانید
سفارشی سازی
اخبار محلی از استان؟
حذف مطالب خوانده شده؟
بله خیر